Twoja szkoła:LSE Wrocław, LSE Wrocław

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
London School of English Wrocław sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu

 

§1
Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych w szkole językowej London School of English jest London School of English Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stalowa 80, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000967694, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8943185649, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, zwanej dalej „Administratorem” lub „London School of English”.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty lub drogą e-mailową pod adresem: info@lse-poland.pl.

§2
Dane osobowe

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych aktualnych, byłych oraz potencjalnych zamawiających usługi London School of English i kursantów London School of English oraz wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszej strony szkoły językowej:lse-poland.pl, zwanych łącznie „Klientami”.
  1. świadczenie usług w postaci kursówjęzykowych,
  2. przeprowadzanie egzaminów językowych,
  3. realizację czynności związanych z zawarciem umów o świadczenie usług w postaci kursów językowych, w tym obsługi klientów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, wystawanie faktur, pobieranie wynagrodzenia za kursy językowe, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości świadczonych usług.
 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zwaną dalej „Ustawą”, Administrator zbiera dane Klientów niezbędne do realizacji świadczonych usług nauki języka. Zebrane dane umożliwiają:
 3. W celu świadczenia usług wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, w szczególności następujące dane osobowe Klientów mogą być gromadzone i przetwarzane:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkaniai adres korespondencyjny,
  • numer PESEL,
  • adres mailowy,
  • numer telefonu,
  • dane do fakturowania,
  • zainteresowanie naszymi usługami,
  • adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki.
 4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości usług przez London School of English. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której Klient jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, lub
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.

§3
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w §2 Polityki Prywatności.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, o których mowa w §2 Polityki Prywatności. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane przez okres dłuższy, tj. okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. Administrator stosuje w tym zakresie zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 5. Klient na podstawie przepisów RODO ma prawo do:
  1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
   poprzez skierowanie wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora wskazany w §1 ust. 2 Polityki Prywatności.
 6. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednejz sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie §2 ust. 4 lit. d. Polityki Prywatności, przysługuje Klientowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takiej sytuacji, dotychczasowe przetwarzanie danych osobowych takiego Klienta na podstawie udzielonej uprzednio zgody jest zgodne z postanowieniami RODO.

§4
Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być przede wszystkim pracownicy i współpracownicy London School of English, hostingodawca oraz usługodawcy London School of English. 

 

§5
Postanowienia końcowe

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

Używamy pliki cookie 
Używamy plików cookie do identyfikacji użytkowników, zapamiętywania preferencji i ustawień użytkowników, analizowania ruchu i trendów na stronie oraz ogólnego zrozumienia zachowań i zainteresowań użytkowników wchodzących w interakcję z naszą Stroną. Kontynuując zgadzasz się na naszą politykę prywatności